1. Organiserende instantie

A. Zwemschool De Smient te Waalre (hierna te noemen: de Zwemschool) staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven dossiernummer 53093216.

B. Zwemschool De Smient te Waalre heeft Btw-id. NL001697941B81

2. Opleidingseisen zwemdiploma's

A. De Zwemschool leidt op voor de zwemdiploma's van het Starfish Aquatics Institute curriculum. (SAI Starfish Swimming Europe)

3. Toezichthoudende instantie

A. De Zwemschool is door Starfish Aquatics Institute Approved Training Center.

B. De door de Zwemschool georganiseerde en af te nemen zwemexamens staan onder toezicht van de in punt 3.A genoemde instantie.

4. Inschrijven van uw kind

A. Een ouder/verzorger kan een leskind alleen inschrijven via de website: www.desmient.nl.

B. De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van uw zoon/dochter, dienen bij het inschrijven van de zwemlescursus te worden vermeld.

C. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat deze door de Zwemschool per email is bevestigd.

D. Na akkoord van ouder/verzorger en zwemschool over het tijdstip zwemles en betaling van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

E. Na inschrijving krijgt u toegang tot een persoonlijke pagina van uw kind op onze website waar u alle belangrijke informatie terug kunt vinden.

5. Testles bij plaatsing in zwemlesgroep anders dan de watergewenning

A. Vooraf gaande aan een definitieve plaatsing van uw zoon/dochter in een gevorderde zwemlesgroep, vindt een proefles plaats bij de te verwachten zwemlesgroep, waarvan na afloop de resultaten met de inschrijvende ouder/verzorger worden besproken.

B. De kosten hiervoor bedragen het normale tarief van een zwemles.

C. Mocht blijken na de proefles dat het lesniveau niet op een gewenst tijdstip kan worden gegeven dan is het mogelijk de inschrijving met teruggaaf van het inschrijfgeld ongedaan te maken.

6. Deelnemen aan zwemlessen

A. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het zwemdiploma dient uw zoon/dochter minimaal 4,5 jaar te zijn bij de start van de cursus mits anders bepaald.

B. Tijdens de zwemles voor het zwemdiploma dient uw kind gebruik te maken van het Konfidence™ drijfpakje. Dit is een modern drijf/hulpmiddel dat uw kind optimaal ondersteund bij het leren zwemmen. Het Konfidence™ drijfpakje ontvangt de ouder/verzorger eenmalig bij start van de zwemlessen.

7. Inhalen lessen (Garantiebepaling)

A. Indien uw kind afwezig is vanwege ziekte of andere redenen dan dient u dit vooraf via de persoonlijke pagina te melden. Per twee gemiste lessen heeft uw kind recht op 1 inhaalles.

B. De inhaalles zal plaatsvinden op een andere dag en tijd in een niveau dat past bij uw kind en is nooit ter vervanging van een reguliere les.

C. Inhaallessen kunnen niet met het lesgeld verrekend worden of in geld geretourneerd worden.

D. Bij (te verwachten) langdurig aaneensluitend of periodiek verzuim door ziekte van het kind telt enkel de eerste les en kan vervolgens een beroep worden gedaan op inhaal lessen zonder extra kosten.


8. Betalen van cursusgeld

A. De kosten van het lesgeld vindt u op onze website. De betaling geschied in principe per automatische incasso en wordt per acht weken vooraf aan een nieuwe periode geïncasseerd.

B. Bij niet tijdig betalen of het storneren van terecht geïncasseerd lesgeld zal € 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

C. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso dient u steeds per 8 lessen vooraf contant te betalen.

9. Uitschrijven

A. Indien u er voor kiest om tussentijds te stoppen met de zwemlessen dient u dit minimaal 1 maand van te voren uitschrijven via het klantenportaal.


10. Voorbehouden

A. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de zwemlessen of de zwemlocatie, -lesdag en –tijdstip indien dit noodzakelijk is.

B. De Zwemschool zal zich inspannen om de onder het punt 10.A genoemde situaties tot een minimum te beperken en hierover de inschrijvende ouder/verzorger direct te informeren.

C. De Zwemschool behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de zwemlessen te verhogen.

D. De inschrijvende ouder/verzorger heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 10.A en 10.B de zwemles te annuleren.

11. Slotbepaling

A. Door verzending van de inschrijving verklaart de inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene voorwaarden Zwemlessen.